Działy

Ostatnio dodane

Linki

A.M. Jesiołowscy – Księgowość A.M. Jesiołowscy – Audyt A.M. Jesiołowscy – Doradztwo A.M. Jesiołowscy – Prawo

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne, czyli nowy pomysł na to, jak zapobiec likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika

Posted: Czerwiec 1st, 2015, by Martyna

jesiolowscyprawo.com.pl

W dniu 15 maja 2015 roku, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, Sejm uchwalił ustawę Prawo restrukturyzacyjne („Ustawa”). Ustawa w dniu 20 maja 2015 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu, natomiast jej wejście w życie planowane jest na dzień 1 stycznia 2016 roku. Wraz z wejściem w życie tej Ustawy uchylone zostaną przepisy dotyczące postępowania naprawczego zawarte w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, czego konsekwencją będzie zmiana tytułu ustawy na „Prawo upadłościowe”. W uzasadnieniu do projektu Ustawy podkreślono, że głównym założeniem proponowanej regulacji jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika, a w konsekwencji zapobieżenie jego likwidacji. Przedmiotem Ustawy jest przede wszystkim określenie zasad zawierania układu z wierzycielami przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika. Ustawa określa ponadto skutki zawarcia układu oraz zasady przeprowadzania działań sanacyjnych, tj. czynności prawnych i faktycznych zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mających na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Na mocy omawianej Ustawy planuje się wprowadzenie czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych:
1. postępowania o zatwierdzenie układu – umożliwia ono zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu,
2. przyspieszonego postępowania układowego – umożliwia ono dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym,
3. postępowania układowego – umożliwia ono dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności,
4. postępowania sanacyjnego – umożliwia ono dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Ustawa przewiduje również utworzenie z dniem 1 lutego 2018 roku „Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości”, w którym będą zamieszczane i obwieszczane postanowienia, zarządzenia, dokumenty oraz informacje dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Przepisy nowej Ustawy będą miały zastosowanie do:
a) przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
b) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
c) wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
d) wspólników spółki partnerskiej.

Przepisów Ustawy nie będzie się natomiast stosować do: Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, banków państwowych, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz funduszy inwestycyjnych.

W myśl przepisów przejściowych, w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie Ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości albo przedsiębiorca złożył oświadczenie o otwarciu postępowania naprawczego albo wpłynął wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, stosuje się przepisy dotychczasowe – czyli w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie Ustawy. Również w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie Ustawy wpłynął wniosek o zmianę układu lub uchylenie układu, a nie wydano jeszcze postanowienia w tym przedmiocie, postępowanie należy prowadzić według przepisów dotychczasowych.

Zmiany w Kodeksie pracy w 2015 roku

Posted: Kwiecień 30th, 2015, by Martyna

jesiolowscyprawo.com.pl

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy, na mocy których wprowadzono nowe regulacje w art. 229 k.p., dotyczące zwolnienia z obowiązku podlegania wstępnym badaniom lekarskim. Zgodnie z dodanym do art. 229 paragrafem 11 wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Ustawodawca zastrzegł również, że przytoczony powyżej art. 229 § 11 pkt 2 k.p. ma odpowiednie zastosowanie w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

W tym miejscu warto dodać, że w związku z wprowadzoną nowelizacją, zmianie uległ również wzór skierowania na badania lekarskie, który obecnie zawiera miejsce na opis warunków pracy, w jakich pracownik ubiegający się o zatrudnienie zamierza pracować.

Opisane powyżej nowelizacje nie są jedynymi, jakie ustawodawca chce wprowadzić do Kodeksu pracy w 2015 roku.

W dniu 10 kwietnia 2015 roku wpłynął bowiem do Sejmu kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, głównym celem planowanych zmian jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania przez pracodawców umów o pracę na czas określony. Należy bowiem przypomnieć, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Zdaniem ustawodawcy, obecna regulacja nie realizuje jednak dostatecznie jej podstawowego celu, jakim miało być ograniczenie zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony, w efekcie czego często dochodzi do nadużywania zawierania terminowych umów o pracę. Aby wprowadzić skuteczniejszą regulację w tym zakresie, projekt zmian zakłada wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech.

Co więcej, na mocy proponowanych zmian przewiduje się, że zarówno umowa o pracę na czas określony, jak i umowa o pracę na czas nieokreślony będą mogły być wypowiedziane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika z zachowaniem ustawowo określonego okresu wypowiedzenia, którego długość w obu przypadkach będzie taka sama i będzie zależała od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. I tak w stosunku do umów o pracę na czas określony i na czas nieokreślony stosowane będą następujące okresy wypowiedzenia:

a) 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

b) 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy,

c) 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lat.

Powyższe okresy wypowiedzenia będą obowiązywały także w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Projekt zmiany przewiduje również przyznanie pracodawcy możliwości jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej zarówno na czas nieokreślony, na czas określony, jak również umowy o pracę na okres próbny. Zwolnienie to będzie mogło dotyczyć całego okresu wypowiedzenia lub tylko jego części, w zależności od potrzeb pracodawcy. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.

Innym założeniem planowanej nowelizacji jest doprecyzowanie specyfiki umowy o pracę na okres próbny poprzez wprowadzenie zapisu, że umowę o pracę na okres próbny zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Ponadto w Kodeksie pracy ma się znaleźć zapis, który wprost ureguluje to, co dotychczas wynikało tylko z orzecznictwa, a mianowicie możliwość ponownego zawierania umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem. Zgodnie z założeniami projektu, ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem byłoby możliwe w dwóch przypadkach:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy,

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania tego samego rodzaju pracy.

Ostatnią zmianą, jaką planuje się wprowadzić na mocy nowelizacji jest rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, a więc w praktyce ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech – umowy o pracę na okres próbny, mowy o pacę na czas określony (w tym w celu zastępstwa pracownika) oraz umowy o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmieniającej, utrzymanie odrębnej umowy na czas wykonania określonej pracy jest nieuzasadnione oraz rodzi wątpliwości w jakich przypadkach dopuszczalne jest zawieranie umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, a w jakich jest już właściwsze zawarcie umowy na czas określony.

Propozycje powyższych zmian są jeszcze w trakcie prac legislacyjnych. W dniu 22 kwietnia 2015 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu, a obecnie nad zmianami pracuje sejmowa Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zmiany mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej jeszcze w 2015 roku.

xxwall

Harmonogram aktualnych naborów wniosków o dotacje UE

Posted: Kwiecień 28th, 2015, by Andrzej

jesiolowscydoradztwo.com.pl

Szanowni Państwo, zachęcamy do pobrania opracowanego przez naszych ekspertów aktualnego harmonogramu konkursów i naborów wniosków w ramach obowiązujących programów dotacyjnych, w tym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz programy regionalne województw.

Niestety, w dalszym ciągu nie zostały opublikowane harmonogramy naborów w województwach małopolskim i mazowieckim (ciągle w przygotowaniu), aczkolwiek wszystko wskazuje na to że część naborów wniosków ruszy jeszcze w drugiej połowie bieżącego roku.

Harmonogram do pobrania

Sprawozdania finansowe z czasów II Rzeczypospolitej

Posted: Kwiecień 20th, 2015, by Andrzej

Serdecznie zachęcamy sprawdzić, jak w latach 30-ch XX wieku w Polsce wyglądały sprawozdania finansowe przedsiębiorstw oraz czy dużo się od tego czasu zmieniło:

Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich za rok obrachunkowy 1931/32.

Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich na dzień 31 grudnia 1938 r.

Dotacje dla przedsiębiorstw – Świętokrzyskie

Posted: Marzec 23rd, 2015, by Andrzej

Poniżej przedstawiamy zwięzły opis obszarów tematycznych (osie priorytetowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Aktualnie trwają pracę nad uszczegółowieniem programu oraz harmonogramem ogłaszania naborów wniosków. Pierwszych konkursów należy się spodziewać w drugiej połowie 2015 r.

Dotacje dla przedsiębiorstw RPOWŚ 2014 – 2020

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Możliwe dotacje dla przedsiębiorstw:

 1. Priorytet 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, …
 2. Priorytet 2.1.Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększenie zapotrzebowania na TIK.
 3. Priorytet 2.2.Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości
 4. Priorytet 2.3. Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji
 5. Priorytet 3.1.Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii
 6. Priorytet 3.2.Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE przez MŚP
 7. Priorytet 3.5. Promowanie wysoko wydajnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną
 8. Priorytet 4.4.Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 9. Priorytet 4.6.Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza
 10. Priorytet 5.2.Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne.
 11. Priorytet 6.4. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
 12. Priorytet 8.1. Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego
 13. Priorytet 8.2. Aktywne i zdrowe starzenie się
 14. Priorytet 8.3. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej
 15. Priorytet 8.4. Poprawa dostępności wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy
 16. Priorytet 9.1. Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności
 17. Priorytet 9.2. Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
 18. Priorytet 9.3. Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

Skrótowy opis ogólnej struktury nowego RPOWŚ:

Oś priorytetowa 1. Innowacja i nauka

Priorytet 1.1. Wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy.

Na co: budowa/rozbudowa lub modernizacja infrastruktury w jednostkach naukowych; zakup specjalistycznego sprzętu do badań naukowych oraz adaptacji pomieszczeń na nowe laboratoria; rozwój kadry B+R.

Dla kogo: instytucje B+R, uczelnie wyższe, specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą.

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, …

Na co: zakup wyników prac B+R/technologii, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą; wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą; uzyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych; rozwoju instrumentów finansowych służących zwiększaniu innowacyjności

Dla kogo: MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego, instrumenty finansowe z terenu województwa świętokrzyskiego, klastry.

Poziom dofinansowania: 85%

Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka

Priorytet 2.1.Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększenie zapotrzebowania na TIK.

Na co: zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający wprowadzenie nowej e-usługi; wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności MŚP; rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami; zakup licencji na oprogramowanie; wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem; uruchomienie portalu multimedialnego; stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi online; kompleksowe wsparcie szkoleniowe w zakresie handlu elektronicznego.

Dla kogo: MŚP

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 2.2.Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości

Na co: wsparcie MŚP na rozpoczęcie działalności gospodarczej; wsparcie MŚP na wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług; rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką; tworzenie nowej i rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich) – uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych; uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego służącego terenom inwestycyjnym lub obszarom gospodarczym; rozwój usług oferowanych przez instytucje otoczenie biznesu

Dla kogo: MŚP, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego.

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 2.3. Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji

Na co: promocja MŚP za granicą, wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu; wsparcie w internacjonalizacji działalności MŚP, wsparcie międzynarodowej współpracy i kooperacji gospodarczej przedsiębiorstw;  promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych; promocja gospodarcza regionu; pomoc wypracowaniu strategii eksportowych

Dla kogo: MŚP, centra obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jednostki samorządu terytorialnego;

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 2.4. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Na co: rozbudowa przedsiębiorstwa, prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym turystycznych); zróżnicowanie produkcji lub świadczenia usług przez przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług (w tym turystycznych); dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, co będzie skutkować wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny; rozwój klastrów regionalnych i lokalnych.

Dla kogo: MŚP, instrumenty finansowe, instytucje otoczenia biznesu.

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 2.5. Wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego i innowacji

Na co: usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze; projekty doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP i Grup Producentów Rolnych do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku; sieciowe IOB w ramach Regionalnego Systemu Innowacji; usługi szkoleniowe oraz wizyty studyjne dla IOB

Dla kogo: instytucje otoczenia biznesu, klastry

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 2.6.Wspieranie przedsiębiorczości społecznej

Na co: rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej

Dla kogo: przedsiębiorstwa ekonomii społecznej

Poziom dofinansowania: 85%

Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia

Priorytet 3.1.Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii

Na co: wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej; budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw; budowa oraz modernizacja zakładów do produkcji urządzeń OZE

Dla kogo: przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego

Poziom dofinansowania: 85%.

Priorytet 3.2.Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE przez MŚP

Na co: projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej w MŚP, wdrożenie systemów zarządzania energią

Dla kogo: MŚP

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 3.3.Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym

Na co: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznych oraz mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, m.in.: ocieplenie obiektu; wymiana okien, drzwi zewnętrznych; wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych; instalacja OZE w modernizowanych budynkach; instalacja systemów chłodzących.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego;                spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; związki i stowarzyszenia JST; samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, uczelnie wyższe, fundacje i stowarzyszenia, policja

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 3.4.Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych

Na co: działania informacyjno-promocyjne; kampanie; modernizacja oświetlenia miejskiego

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe, samorządowe osoby prawne.

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 3.5. Promowanie wysoko wydajnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną

Na co: budowa/przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła; budowa/przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji z OZE; budowa/przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w kogeneracji

Dla kogo: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie wyższe

Poziom dofinansowania: 85%

Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Priorytet 4.1.Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi

Na co: rozwój małej retencji, tworzenie i poprawa jakości systemów wczesnego reagowania

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki ochotniczej straży pożarnej

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 4.2.Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego

Na co: kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 4.3. Zaspokojenie potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego

Priorytet 4.4.Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Na co: zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych; promocja dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych rozwój zasobów kultury; zakup wyposażenia i konserwacja muzealiów; wsparcie i rozwój centrów informacji turystycznej, kulturalnej i promocji kultury; promocja dziedzictwa naturalnego regionu oraz jego wykorzystanie do celów turystycznych.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, fundacje i stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, przedsiębiorcy

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 4.5.Ochrona i przywrócenie bioróżnorodności, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie systemów ochrony ekosystemów

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, instytucje badawcze, organizacje pożytku publicznego.

Priorytet 4.6.Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza

Na co: projekty z zakresu poprawy jakości powietrza w sektorze MŚP, w tym instalacje i urządzenia do redukcji zanieczyszczeń powietrza, systemy monitoringu powietrza, projekty dotyczące ograniczenia i monitoringu poziomu hałasu; projekty z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych; systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Dla kogo: MŚP, jednostki samorządu terytorialnego;

Poziom dofinansowania: 85%

Oś priorytetowa 5. Nowoczesna komunikacja

Priorytet 5.1.Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T

Dla kogo: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego

Priorytet 5.2.Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne.

Na co: kompleksowe projekty z zakresu budowy/przebudowy/modernizacji infrastruktury oraz wdrażania rozwiązań i technik zarządzania i monitorowania ruchu dla centrów logistycznych i terminali przeładunkowych oraz centrów przesiadkowych

Dla kogo: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 5.3.Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego

Dla kogo: PKP PLK, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego

Oś priorytetowa 6. Rozwój miast

Priorytet 6.1. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne.

Priorytet 6.2. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego na obszarze objętym ZIT

Priorytet 6.3. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego na obszarze objętym ZIT

Priorytet 6.4. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Na co: projekty wpisujące się w Lokalne Plany Rewitalizacji, mające na celu rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 6.5. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, centra kształcenia ustawicznego, uczelnie wyższe, podmioty działające na rzecz edukacji, centra kształcenia praktycznego, ośrodki i centra egzaminacyjne, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Oś priorytetowa 7. Sprawne usług publiczne

Priorytet 7.1. Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej, Policja, podmioty publiczne działające na rzecz ochrony zdrowia, edukacji i kultury

Priorytet 7.2. Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi potrzebami.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy

Priorytet 7.3. inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną , które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje działające na rzecz świadczenia usług społecznych.

Priorytet 7.4. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, centra kształcenia ustawicznego, uczelnie wyższe, podmioty działające na rzecz edukacji, centra kształcenia praktycznego, ośrodki i centra egzaminacyjne, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Priorytet 8.1. Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego

Na co: działania służące godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych rodziców/opiekunów; wspieranie aktywizacji rodziców/opiekunów

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 8.2. Aktywne i zdrowe starzenie się

Na co: działania na rzecz podniesienia aktywności społeczno-zawodowej społeczeństwa w tym w szczególności osób powyżej 50 roku życia; przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku produkcyjnym; tworzenie modeli aktywności osób starszych wykorzystujących ich potencjał społeczny

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 8.3. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej

Na co: zmniejszania dysproporcji w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej pomiędzy miastem a wsią; przeciwdziałania rozwarstwieniu społecznemu i segregacji w edukacji prowadzonej w szkołach i placówkach kształcenia; tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania; rozwój wysokiej jakości szkolnictwa ponadpodstawowego; kontynuacja wdrażania założeń rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w obszarach e-nauczyciel, e-szkoła.

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 8.4. Poprawa dostępności wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy

Na co: rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego, wyrównywanie dostępu do wysokiej jakości edukacji, dostosowanie kształcenia zawodowego i szkoleń do potrzeb rynku pracy i gospodarki; upowszechnienie polityki LLL (uczenie się w różnych sytuacjach przez całe życie)

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

Poziom dofinansowania: 85%

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Priorytet 9.1. Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności

Na co: wspieranie aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej i zawodowej; programy dotyczące diagnozowania przyczyn i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 9.2. Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Na co: ułatwianie dostępu do usług o charakterze profilaktycznym; ułatwianie dostępu do usług o charakterze opiekuńczym; wsparcie i rozwój systemu opieki nad rodziną; wsparcie i rozwój form pieczy zastępczej; działania na rzecz rozwoju kompleksowej opieki zdrowotnej zwiększenia jakości i dostępności usług zdrowotnych

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 9.3. Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

Na co: wspieranie rozwoju usług na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych; tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej; wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

Poziom dofinansowania: 85%

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy

Priorytet 10.1. Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo

Na co: pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe; podnoszenie kwalifikacji zawodowych i ich dopasowanie do potrzeb rynku pracy; pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego; wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do zatrudnienia; zwiększania mobilności przestrzennej (regionalnej) pracowników oraz osób poszukujących pracy; upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia; działań dotyczących EURES związanych z bezpośrednim świadczeniem usług dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

Poziom dofinansowania: 85%

Priorytet 10.2. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Na co: wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w formie przedsiębiorczości akademickiej, bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe; zwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (np. w formie mikropożyczek).

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

Poziom dofinansowania: 85%

Zmiany w ustawie o KRS

Posted: Marzec 23rd, 2015, by Martyna

jesiolowscyprawo.com.pl

Na mocy ostatnich zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzono kilka istotnych modyfikacji w zakresie obowiązków związanych z dokonywaniem wpisów do Rejestru, jak również rozszerzono zakres uprawnień sądu rejestrowego.

Przede wszystkim wprowadzony został obowiązek dołączania do wniosku o wpis do Rejestru osób reprezentujących podmiot, likwidatorów i prokurentów, zgody tych osób na ich powołanie. Wymóg ten nie będzie stosowany jeżeli wniosek o wpis będzie podpisany przez osobę, która podlega wpisowi, albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Na mocy nowelizacji zniesiony został natomiast dotychczasowy obowiązek dołączania do wniosku o wpis podmiotu uwierzytelnionych notarialnie albo złożonych przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta.

Kolejną zmianą jaką wprowadzono do ustawy o KRS jest poszerzenie katalogu danych zawartych w dziale 3 Rejestru. Obecnie w dziale tym dodatkowo umieszczana jest wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego oraz informacja o dniu kończącym rok obrotowy.

Istotną zmianą jest również doprecyzowanie sposobu działania sądu w sytuacji tzw. postępowania przymuszającego. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o KRS w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (postępowanie przymuszające). Natomiast na mocy ostatniej zmiany wprowadzony został zapis, zgodnie z którym sąd rejestrowy nie będzie  wszczynał postępowania przymuszającego, gdy z danych zawartych w aktach rejestrowych będzie wynikać, że postępowanie przymuszające nie doprowadzi do złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. Postanowienie takie nie będzie podlegać zaskarżeniu.

Nowe regulacje wprowadzono również w zakresie możliwości wszczynania przez sąd rejestrowy postępowania o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Zgodnie z art. 25a ustawy o KRS sąd rejestrowy wszczyna takie postępowanie w przypadku gdy:

1) oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;

2) oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

3) wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;

4) mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;

5) mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

W przypadku zaistnienia jednej z powyższych przesłanek sąd rejestrowy zawiadomi podmiot wpisany do Rejestru o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, wzywając go do wykazania, że faktycznie prowadzi działalność i że posiada majątek, ze wskazaniem jego składników, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem o skutkach braku odpowiedzi na wezwanie sądu.

W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy zbada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. Sąd może również zwrócić się o udzielenie stosownych informacji do organów podatkowych, organów prowadzących rejestry i ewidencje publiczne lub innych organów administracji publicznej oraz do organizacji społecznych. W przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy w postępowaniu o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, że podmiot ten nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy orzeknie o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzi jego wykreślenie z Rejestru. Co istotne, nawet istnienie niezaspokojonych zobowiązań ciążących na podmiocie wpisanym do Rejestru lub nieściągalnych wierzytelności nie wyłącza możliwości orzeczenia o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Ponadto, zgodnie z art. 26e ustawy o KRS mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie, którym nie rozporządził przed wykreśleniem właściwy organ, nabywa nieodpłatnie z mocy prawa Skarb Państwa z chwilą wykreślenia z Rejestru. Skarb Państwa ponosi też odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotu wykreślonego z Rejestru.

Warto również wspomnieć o jeszcze jednej istotnej zmianie wprowadzonej do ustawy o KRS, na mocy której  podmiot podlegający wpisowi do KRS nie musi już składać wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w Rejestrze odrębnego formularza RG-1, NIP-2 i odpowiedniego zgłoszenia do ZUS. Obecnie podmiot składający wniosek o wpis lub zmianę wpisu do Rejestru składa do Rejestru tylko jeden formularz przeznaczony dla sądu rejestrowego wraz z kompletem stosownych załączników. Dane zawarte w ww. wniosku sąd rejestrowy przekazuje za pomocą systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, gdzie podmiotowi zostaje automatycznie nadany numer NIP oraz REGON. Następnie informacje te, również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazywane są do sądu rejestrowego, który automatycznie dokonuje wpisu numeru NIP i REGON w Rejestrze. Należy jednak pamiętać, iż niezależnie od złożenia stosownego wniosku do sądu rejestrowego, podmiot jest również obowiązany złożyć bezpośrednio do US formularz NIP-8. Na formularzu tym podmiot powinien podać dane uzupełniające (nieobjęte wpisem do KRS), które są konieczne do rejestracji podmiotu w US, GUS i ZUS (np. numeru rachunków bankowych czy przewidywaną liczbę pracowników).

Na zakończenie należy przypomnieć, że od dnia 1 grudnia 2014 r. ustawodawca wprowadził ograniczenia w zakresie liczby pozycji PKD, które podlegają ujawnieniu w KRS. Obecnie podmiot podlegający wpisowi do Rejestru może wskazać nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Ustawodawca zastrzegł, że podmioty już wpisane do Rejestru mają obowiązek dostosować ujawnioną w KRS informację o przedmiocie ich działalności przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS.

Dotacje dla przedsiębiorstw – Małopolska

Posted: Marzec 5th, 2015, by Andrzej

Szanowni Państwo, dziś kontynuujemy serie wpisów na temat zagadnień związanych z tematyką dotacji unijnych. Dotacje w województwie małopolskim będą wdrażane w ramach nowego Programu Regionalnego dla Małopolski. Poniżej możecie Państwo zapoznać się ze zwięzłym opisem obszarów, w ramach których o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

Dotacje dla przedsiębiorstw – Małopolska:

Stan: Program Regionalny dla Małopolski został zatwierdzony przez Komisję Europejską 12.02.2015 r. Obecnie trwają jeszcze prace na Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych. Przewiduje się że pierwsze dotacje rozpoczną się w II półroczu 2015.

Źródło: Wstępny Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Możliwe dotacje dla przedsiębiorstw:

 1. Poddziałanie 1.2.1 Prace B+R w przedsiębiorstwach
 2. Poddziałanie 1.2.2 Pierwsze wdrożenie wyników prac B+R
 3. Poddziałanie 1.2.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
 4. Poddziałanie 1.2.4. Małopolski Bon na Innowacje
 5. Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa MŚP
 6. Poddziałanie 4.2.1 Wsparcie sektora przemysłu dla odnawialnych źródeł energii
 7. Poddziałanie 4.2.2 Poprawa efektywności energetycznej i wzrost wykorzystania OZE w MŚP
 8. Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
 9. Działanie 5.2. Ochrona zasobów wodnych
 10. Działanie 5.3. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami
 11. Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami
 12. Poddziałanie 6.1.2 Udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego
 13. Poddziałanie 6.2.1 Ochrona różnorodności biologicznej
 14. Poddziałanie 6.2.2 Lokalne trasy turystyczne
 15. Poddziałanie 6.2.3 Regionalna sieć tras rowerowych
 16. Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie lokalnych zasobów
 17. Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych
 18. Działanie 7.3. Transport lotniczy i multimodalny
 19. Poddziałanie 8.1.2 Aktywizacja zawodowa mieszkańców regionu – projekty konkursowe
 20. Działanie 8.2. Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej
 21. Poddziałanie 8.3.1 Rozwój kompetencji kadr MŚP
 22. Poddziałanie 8.3.2 Adaptacja do zmian
 23. Działanie 8.4. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i prywatnego
 24. Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej
 25. Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
 26. Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa w subregionach
 27. Poddziałanie 9.3.1 Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej
 28. Działanie 11.1. Rewitalizacja miast
 29. Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich

Skrótowy opis ogólnej struktury nowego Programu Operacyjnego dla Małopolski:

I Oś Priorytetowa: Gospodarka wiedzy

Działanie 1.1. Infrastruktura badawcza sektora nauki

Na co: rozwój (budowa lub modernizacja) infrastruktury badawczej jednostek sektora nauki (dla jednostek naukowych i uczelni) oraz przedsięwzięcia dotyczące utworzenia regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji (jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa)

Działanie 1.2. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

W ramach działania, wspierane będą inwestycje przedsiębiorstw:

 • w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych;
 • w obszarze wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych;
 • w obszarze tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej;
 • zwiększenie aktywności innowacyjnej MSP w ramach projektów o małej skali;
 • rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu.

W ramach tego działania wyróżnić będzie można kilka poddziałań.

1. Poddziałanie 1.2.1 Prace B+R w przedsiębiorstwach.

Na co: badania przemysłowe/prace rozwojowe. Możliwe także środki na wdrożenie wyników prac.

Dla kogo: przedsiębiorstwa, konsorcja naukowe, jednostki naukowe

Maksymalny poziom wydatków kwalifikowanych: 3 mln zł

2. Poddziałanie 1.2.2 Pierwsze wdrożenie wyników prac B+R

Na co: Bezpośrednie wsparcie przedsięwzięć polegających na wykorzystaniu wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

Dla kogo: przedsiębiorstwa, konsorcja

Maksymalny poziom wydatków kwalifikowanych: 25 mln zł

3. Poddziałanie 1.2.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Na co: budowa lub modernizacja infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym także wyposażenie służące prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej

Dla kogo: przedsiębiorstwa, konsorcja

Maksymalny poziom wydatków kwalifikowanych: 25 mln zł

4. Poddziałanie 1.2.4. Małopolski Bon na Innowacje

Na co: zakup usług B+R istotnych w procesie opracowania nowego lub ulepszonego produktu

Dla kogo: sektor MSP

Maksymalny wielkość dotacji: 50 tys. zł

5. Poddziałanie 1.2.5. Małopolskie Węzły Inteligentnej Specjalizacji

Na co: rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji (parki technologiczne, parki naukowe, parki badawcze, parki przemysłowo-technologiczne, inkubatory, itp.).

Dla kogo: podmioty prawne zarządzające instytucjami otoczenia biznesu

Maksymalny wielkość dotacji: 50 tys. zł

Intensywność wsparcia na poddziałania 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3:

- badania przemysłowe: 70% – mikro i małe,60% – średnie, 50% – pozostałe.

- prace rozwojowe: 45% – mikro i małe, 35% – średnie, 25% – pozostałe.

II Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska

Działanie 2.1. E-Administracja i otwarte zasoby

Na co: rozwój e-usług publicznych

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowe, instytucje kultury, parki narodowe, organizacje pozarządowe, kościoły, podmioty lecznicze.

III Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie 3.1. Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość

1. Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej

Na co: tworzenie nowych i rozbudowa istniejących stref aktywności gospodarczej (SAG)

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa – spółki wodociągowe oraz w odniesieniu do tworzenia inkubatorów w ramach SAG

2. Poddziałanie 3.1.2 Promocja postaw przedsiębiorczych

Na co: promocja przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych (realizacja regionalnego programu wspierania przedsiębiorczości)

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe

3. Poddziałanie 3.1.3 Profesjonalizacja usług IOB

Na co: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług instytucji otoczenia biznesu

Dla kogo: instytucje otoczenia biznesu

Działanie 3.2. Promocja gospodarcza

Na co: promocja oferty gospodarczej regionu, promocja innowacyjności, wsparcie małopolskich firm w ekspansji na rynki zewnętrzne oraz zapewnienie wsparcia procesu inwestycyjnego

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe

Działanie 3.3. Konkurencyjność małopolskich MSP

1. Poddziałanie 3.3.1 Instrumenty finansowe dla MŚP

Pożyczki, poręczenia dla MŚP.

Dla kogo: przedsiębiorstwa finansowe, instytucje otoczenia biznesu

2. Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa MŚP

Na co: udział w charakterze wystawcy w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, uzyskanie niezbędnych dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktu na rynek zagraniczny, dostosowanie produkcji do wymagań docelowego rynku zagranicznego.

Dla kogo: MŚP, klastry

Minimalne koszty kwalifikowane: 50 tys. zł

IV Oś Priorytetowa: Regionalna Polityka Energetyczna

Działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

1. Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Na co: budowa i modernizacja infrastruktury do produkcji energii elektrycznej/cieplnej z: energii wodnej, słonecznej, wiatru, geotermalnej i biopaliw.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, administracja rządowa, jednostki naukowe, uczelnie, spółdzielnie, instytucje kultury, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe, kościoły, spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

2. Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Na co: Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych

Dla kogo: Operator Systemu Dystrybucji

Działanie 4.2. Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

1. Poddziałanie 4.2.1 Wsparcie sektora przemysłu dla odnawialnych źródeł energii

Na co: inwestycje w zakłady dostarczające urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE; budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.

Dla kogo: przedsiębiorstwa

Maksymalna intensywność: 85%

2. Poddziałanie 4.2.2 Poprawa efektywności energetycznej i wzrost wykorzystania OZE w MŚP

Na co: Kompleksowa termomodernizacja budynków, inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji

Dla kogo: MŚP

Maksymalna intensywność: 85%

Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

1. Poddziałanie 4.3.1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych

2. Poddziałanie 4.2.2 Rozwój budownictwa energooszczędnego

Dla kogo: oba poddziałania są dla: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje kultury, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe, kościoły, spółdzielnie.

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Na co: wymiana kotłów, pieców, urządzeń grzewczych.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, przedsiębiorcy, WFOŚiGW

Maksymalna intensywność: 85%

Działanie 4.5. Transport miejski

Na co: inwestycje w obszarach: transport zbiorowy, integracja różnych środków transportu, ścieżki i infrastruktura rowerowa, systemy zarządzania i organizacji ruchu,

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

V Oś Priorytetowa: Ochrona środowiska

Działanie 5.1. Adaptacja do zmian klimatu

1. Poddziałanie 5.1.1 Retencjonowanie wody

2. Poddziałanie 5.1.2 Osuwiska

3. Poddziałanie 5.1.3 Wsparcie służb ratunkowych

Dla kogo: wszystkie dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek JST, administracji rządowej

Działanie 5.2. Ochrona zasobów wodnych

Na co: budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę i poboru wody

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, spółki wodne, przedsiębiorcy

Działanie 5.3. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Na co: budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierani odpadów komunalnych, instalacji do odzysku recykling; budowa instalacji do przetwarzania innego niż składowanie osadów ściekowych, przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

VI Oś Priorytetowa: Dziedzictwo regionalne

Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego

1. Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Na co: realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich prowadzonych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, instytucje kultury, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły, osoby prawne i fizyczne, uczelnie, przedsiębiorcy, administracja rządowa, parki narodowe, jednostki naukowe.

Minimalne koszty kwalifikowane: 0,5 mln zł

Maksymalne koszty kwalifikowane: 20 mln zł

2. Poddziałanie 6.1.2 Udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego

Na co: udostępnianie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację prezentacji kolekcji i zbiorów w kraju i za granicą; projekty związane z udostępnianiem i promocją materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz oferty turystycznej.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, instytucje kultury, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły, osoby prawne i fizyczne, uczelnie, przedsiębiorcy, administracja rządowa, parki narodowe, jednostki naukowe.

Minimalne koszty kwalifikowane: 0,5 mln zł

Maksymalne koszty kwalifikowane: 2 mln zł

Działanie 6.2. Rozwój dziedzictwa przyrodniczego

1. Poddziałanie 6.2.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Na co: zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej w regionie

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, partnerzy społeczni i gospodarczy, parki krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe, przedsiębiorcy, administracja rządowa, parki narodowe, jednostki naukowe.

2. Poddziałanie 6.2.2 Lokalne trasy turystyczne

Na co: zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, partnerzy społeczni i gospodarczy, parki krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe, przedsiębiorcy, administracja rządowa, parki narodowe, jednostki naukowe.

3. Poddziałanie 6.2.3 Regionalna sieć tras rowerowych

Na co: realizacja zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, partnerzy społeczni i gospodarczy, parki krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe, przedsiębiorcy, administracja rządowa, parki narodowe, jednostki naukowe.

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

1. Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie lokalnych zasobów

Na co: wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, głównie przez budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Nie dotyczy nowych obiektów hotelowych.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, partnerzy społeczni i gospodarczy, parki krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe, przedsiębiorstwa, administracja rządowa, parki narodowe, jednostki naukowe.

Maksymalna intensywność wsparcia: 85%

Min. wsparcie: 0,5 mln zł

2. Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Na co: inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową, budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w: Krynicy, Muszynie, Piwnicznej, Rabce, Szczawnicy, Wapienne, Wysowa, Żegiestów, Swoszowice. Nie dotyczy nowych obiektów hotelowych.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, partnerzy społeczni i gospodarczy, parki krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe, przedsiębiorstwa, administracja rządowa, parki narodowe, jednostki naukowe.

Maksymalna intensywność wsparcia: 85%

Min. wsparcie: 0,5 mln zł

VII Oś Priorytetowa: Infrastruktura transportowa

Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa

1. Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST.

2. Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST.

Działanie 7.2. Transport kolejowy

1. Poddziałanie 7.2.1 Tabor kolejowy

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, przedsiębiorstwa wykonujące kolejowe przewozy pasażerskie.

2. Poddziałanie 7.2.2 Regionalny transport kolejowy

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST.

Działanie 7.3. Transport lotniczy i multimodalny

Na co: budowa i rozbudowa infrastruktury lotniskowej, rozwój transportu multimodalnego/intermodalnego.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe.

Maks. intensywność: 85%

VIII Oś Priorytetowa: Rynek pracy

Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców regionu

1. Poddziałanie 8.1.1 Aktywizacja zawodowa mieszkańców regionu – projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy

Dla kogo: PUP Małopolska

2. Poddziałanie 8.1.2 Aktywizacja zawodowa mieszkańców regionu – projekty konkursowe

Na co: projekty mające na celu ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom pozostającym bez zatrudnienia

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (w szczególności przedsiębiorcy i pracodawcy)

Maks. intensywność wsparcia: 85%

Min. wartość projektu: 50 tys. zł

Działanie 8.2. Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej

Na co: wsparcie pożyczkowe (lub dotacje) na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 50 tys. zł na osobę.

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych – wsparcie bezzwrotne; podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej – wsparcie zwrotne.

Działanie 8.3. Rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian

1. Poddziałanie 8.3.1 Rozwój kompetencji kadr MŚP

Na co: wsparcie informacyjno-konsultacyjne w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych MŚP; inicjatywy na rzecz zwiększenia świadomości MŚP, finansowanie i rozliczanie usług rozwojowych;

Dla kogo: MŚP

Maks. intensywność wsparcia: 85%

Min. wartość projektu: 50 tys. zł

2. Poddziałanie 8.3.2 Adaptacja do zmian

Na co: szkolenia i doradztwo w zakresie opracowania planu rozwoju działalności, planu modernizacji; szkolenia dla pracowników w zakresie zdobycia nowych kompetencji zawodowych; opracowanie i wdrożenie programów outplacementowych

Dla kogo: MŚP

Maks. intensywność wsparcia: 85%

Min. wartość projektu: 50 tys. zł

Działanie 8.4. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i prywatnego

Na co: kompleksowe działania mające na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych; wsparcie dla tworzenia żłobków i klubów dziecięcych; tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3; inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

Maks. intensywność wsparcia: 85%

Min. wartość projektu: 50 tys. zł

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej

Na co: programy przekwalifikowania pracowników; szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania wiekiem; wdrażania rozwiązań przyjaznych dla dojrzałych pracowników w miejscu pracy; wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka; wdrożenie projektów profilaktycznych, programów rehabilitacji medycznej, profilaktyki nowotworowej.

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

Maks. intensywność wsparcia: 85%

Min. wartość projektu: 50 tys. zł

IX Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie

Działanie 9.1. Aktywna integracja

1. Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty ośrodków pomocy społecznej/powiatowych centrów pomocy rodzinie

Dla kogo: Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

2. Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kościoły i związki wyznaniowe.

3. Poddziałanie 9.1.3 Samodzielne życie

Dla kogo: województwo małopolskie.

Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne

1. Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Na co: wsparcie dla tworzenia zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, wdrożenie Regionalnych Profilaktycznych Programów Zdrowotnych, wsparcie projektów z zakresu teleopieki, wsparcie dla tworzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży; projekty mające na celu zwiększenie jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorcy

2. Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa w subregionach

Na co: uruchomienie centrów wsparcia opiekunów nieformalnych osób niepełnosprawnych oraz starszych,

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki JST, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorcy

Działanie 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej

1. Poddziałanie 9.3.1 Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej

Na co: usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej, usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Dla kogo: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

2. Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej

Na co: koordynacja prowadzonych w regionie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Dla kogo: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

X Oś Priorytetowa: Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego

1. Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne

Dla kogo: organy prowadzące przedszkola, szkoły; inne placówki oświatowe, instytucje kultury i nauki, organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji, kościoły i związki wyznaniowe

2. Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna

Dla kogo: organy prowadzące przedszkola, szkoły; inne placówki oświatowe, instytucje kultury i nauki, organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji, kościoły i związki wyznaniowe

3. Poddziałanie 10.1.3 Diament Plus

Dla kogo: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, organy prowadzące szkoły i placówki prowadzące kształcenie ogólne

4. Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

Dla kogo: Województwo Małopolskie

5. Poddziałanie 10.1.5 Program stypendialny dla uczniów zdolnych

Dla kogo: Fundacja Sapere Auso

Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego

1. Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe w subregionach

Dla kogo: organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego

2. Poddziałanie 10.2.2 Promocja kształcenia zawodowego

Dla kogo: Województwo Małopolskie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Działanie 10.3. Rozwój kształcenia ustawicznego

Dla kogo: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, firmy szkoleniowe, uczelnie wyższe.

XI Oś Priorytetowa: Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Działanie 11.1. Rewitalizacja miast

1. Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne będące organami  prowadzącymi szkoły, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje otoczenia biznesu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, przedsiębiorcy (właściciele nieruchomości na obszarze rewitalizacji, działający z jednostkami samorządu terytorialnego), administracja rządowa, podmioty lecznicze.

2. Poddziałanie 11.1.2 Odnowa miast małych

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne będące organami  prowadzącymi szkoły, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje otoczenia biznesu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, przedsiębiorcy (właściciele nieruchomości na obszarze rewitalizacji, działający z jednostkami samorządu terytorialnego), administracja rządowa, podmioty lecznicze.

3. Poddziałanie 11.1.3 Rewitalizacja zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Kobierzynie

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne będące organami  prowadzącymi szkoły, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje otoczenia biznesu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, przedsiębiorcy (właściciele nieruchomości na obszarze rewitalizacji, działający z jednostkami samorządu terytorialnego), administracja rządowa, podmioty lecznicze.

Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne będące organami  prowadzącymi szkoły, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje otoczenia biznesu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, przedsiębiorcy (właściciele nieruchomości na obszarze rewitalizacji, działający z jednostkami samorządu terytorialnego), administracja rządowa, podmioty lecznicze.

XII Oś Priorytetowa: Infrastruktura ochrony zdrowia

Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym

1. Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie

Dla kogo: publiczne uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych

2. Poddziałanie 12.1.2 Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia

Dla kogo: podmioty lecznicze

3. Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

Dla kogo: podmioty lecznicze

XIII Oś Priorytetowa: Pomoc techniczna (EFS)

Działanie 13.1. Wsparcie zarządzania RPO WM

Dla kogo: Instytucja Zarządzająca RPO WM, Instytucja Certyfikująca RPO WM, Instytucja pośrednicząca II stopnia.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Posted: Luty 16th, 2015, by Andrzej

Andrzej Telega

jesiolowscydoradztwo.com.pl

Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża nowy okres podziału dotacji unijnych. Ponownie dotacje będą udzielane w ramach ogólnokrajowych oraz regionalnych programów operacyjnych. U nas na blogu będziemy publikować najważniejsze informację związane z ogłaszaniem kolejnych naborów wniosków oraz konkursów.

Dziś przedstawiamy ogólne informacje o nowym krajowym Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2010, w ramach którego będą finansowane projekty innowacyjne, wspierające badania i rozwój oraz wdrożenie wyników prac badawczych.

Źródło: Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wersja uzgodniona z Komisją Europejską) z 21.01.2015

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

I Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe

Cel szczegółowy 1. Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R

Na co:

 • wsparcie projektów B+R (badania naukowe, prace konstrukcyjne technologiczno-projektowe i doświadczalne, wytwarzanie instalacji pilotażowej/demonstracyjnej);
 • wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych (dla przedsiębiorstw młodych; badania przemysłowe, prace rozwojowe/ inne koszty związane z wdrożeniem projektu);
 • programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe (badania przemysłowe/prace rozwojowe);
 • komercjalizacja badań B+R, tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R; ochrona własności intelektualnej, rozwój kadr.

Dla kogo: przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych; jednostki administracji publicznej.

II Oś Priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną

Na co:

 • wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; (nabyte lub swoje) oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług;
 • tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa (inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologię i inną infrastrukturę);
 • kredyt na innowacje technologicznej (wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym);
 • fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw;
 • komercjalizacja badań B+R; tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R; ochrona własności intelektualnej; rozwój kadr.

Dla kogo: przedsiębiorstwa, koordynatorzy klastrów, fundusz funduszy

Cel szczegółowy 3. Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka

Na co:

 • wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego: wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów, wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów;  wspieranie inwestycji dokonywanych przez fundusze ko inwestycyjne; wsparcie rozwoju rynku kapitału podwyższonego ryzyka; tworzenie mechanizmów finansowania syndykatowego; rozwój platform i sieci współpracy kojarzących inwestorów prywatnych z przedsiębiorstwami poszukującymi finansowania; kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych na Giełdzie Papierów Wartościowych lub NewConnect; prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych, warsztatowych dla przedsiębiorców i inwestorów o korzyściach płynących z pozyskania kapitałów o charakterze udziałowym.

Dla kogo: przedsiębiorstwa (MŚP), fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu, instytucje otoczenia biznesu, fundusz funduszy.

III Oś Priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej

Na co:

 • wsparcie rozwoju otwartych innowacji (inicjowanie kooperacji innowacyjnej między dużym przedsiębiorstwem a MŚP, jej prowadzenie oraz zastosowanie nowego rozwiązania w praktyce gospodarczej);
 • wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw (uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej, realizacja ochrony własności przemysłowej, prowadzenie analiz czystości patentowej);
 • stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje (rozwijanie kontaktów MŚP prowadzących działalność produkcyjną lub usługową z jednostkami naukowymi; zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji, znaczące ulepszenie wyrobu lub technologii produkcji);
 • rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB (świadczenie usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw sektora MŚP; rozwój kadr instytucji otoczenia biznesu; przygotowanie koncepcji świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym; inwestycje w infrastrukturę i aparaturę badawczo-rozwojową, diagnozowanie i monitorowanie popytu na usługi IOB);
 • wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych;
 • wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych.

Dla kogo: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej.

Cel szczegółowy 5. Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw

Na co:

 • programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywistycznych  rynków;
 • wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań przyczyniających się do internacjonalizacji MŚP;
 • świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji;
 • prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP;
 • zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learningu;
 • prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu trendów na rynkach globalnych w zakresie specjalizacji.

Dla kogo: przedsiębiorstwa (MŚP), instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej.

Cel szczegółowy 6. Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych

Na co:

 • Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki (promocja innowacyjności, promocja współpracy nauki i biznesu, rozwój systemu brokerów innowacji, promocja innowacyjnych rozwiązań o charakterze nietechnologicznym, prowadzenie analiz, dotyczących zmiany stanu innowacyjności gospodarki);
 • Promocja turystyczna Polski (kampanie promocyjne, organizacja wydarzeń promocyjnych, wizyt studyjnych, działań w Internecie).

Dla kogo: jednostki administracji publicznej

IV Oś Priorytetowa: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego

Cel szczegółowy 7. Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym

Na co:

 • finansowanie badań naukowych (strategiczne programy badawcze dla gospodarki; regionalne agendy naukowo-badawcze, wspólne dla kilku regionów; programy badawcze wirtualnych instytutów);
 • rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki;
 • wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych;
 • rozwój kadr sektora B+R.

Dla kogo: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej.

Kasy fiskalne – zmiany od 1 stycznia 2015 r.

Posted: Luty 3rd, 2015, by Martyna

Kasy fiskalne – zmiany od 1 stycznia 2015 r.

jesiolowscyprawo.com.pl

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to określa odstępstwa od generalnego obowiązku wynikającego z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że „podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.” W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia zakres zwolnień zarówno przedmiotowych jak i podmiotowych został znacznie ograniczony.

Katalog czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania tak jak poprzednio wymieniony został w załączniku do rozporządzenia. Załącznik do nowego rozporządzenia nie przewiduje już jednak zwolnienia dla podatników świadczących usługi okazjonalnie dla niewielkiej liczby odbiorców, a zatem nawet Ci podatnicy, których liczba świadczonych rocznie usług udokumentowanych fakturami nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20 są obowiązani do stosowania kas fiskalnych. Do katalogu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania zawartych w załączniku została natomiast dodana nowa pozycja, a mianowicie zwolnieniem objęto czynności dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem wystawienia faktury.

Ministerstwo utrzymało dotychczas obowiązujące zwolnienia dla podatników, których obrót nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Zwolnienie to obowiązuje również podatników, którzy rozpoczną działalność w trakcie trwania roku 2015 i 2016, jeżeli przewidywany obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Na mocy nowego rozporządzenia obowiązkiem ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego objęto dodatkowo dostawy perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów oraz dostawy niezapisanych nośników informacji. Ponadto do katalogu czynności, objętych obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej bez względu na osiągane obroty dodano:

- usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

- usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

- usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

- usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

- usługi prawne i w zakresie doradztwa podatkowego (z wyjątkiem czynności notarialnych),

- usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

- usługi świadczone przez stacjonarne i sezonowe placówki gastronomiczne, jak również te zajmujące się kateringiem (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów lub w stołówkach szkolnych czy uczelnianych).

Usługodawcy, wykonujący w/w czynności, którzy do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia korzystali ze zwolnienia z uwagi na wysokość obrotu mniejszą niż 20 000 zł będą musieli rozpocząć ewidencję za pomocą kas fiskalnych od dnia 1 marca 2015 r. Jeżeli natomiast podatnik rozpocznie wykonywanie w/w czynności dopiero w 2015 r. będzie zwolniony z obowiązku stosowania kas fiskalnych przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie powyższych czynności.

Nieujawnione źródła przychodów

Posted: Styczeń 5th, 2015, by Mateusz

Nieujawnione źródła przychodów

Mateusz Warchulski

jesiolowscyprawo.com.pl

Dotychczasowa regulacja dotycząca nieujawnionych źródeł przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych budziła sporo kontrowersji. Jej kształt pozostawiał spore pole do interpretacji, która prowadzić mogła do rozbieżnych wniosków. Efektem niefortunnej legislacji było pochylenie się nad problemem przez Trybunał Konstytucyjny, który wydał dwa wyroki w przedmiotowej materii. W wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. (dotyczy stanu prawnego z lat 1998-2006) TK stwierdził, że uregulowanie problematyki nieujawnionych źródeł dochodów jest zbyt nieprecyzyjne i ogólne. Ponadto wskazane zostało, że zrozumienie regulacji wymaga zapoznania się przez podatnika nie tylko z materialnymi przepisami ustawy o PIT, ale także dotychczasowym orzecznictwem sądów i stanowiskiem organów podatkowych, co bezpośrednio godzi w zasadę demokratycznego państwa prawa. Tym samym, przepisy dotyczące podatku od nieujawnionych źródeł w brzmieniu sprzed 2007 r. zostały uznane przez TK za niekonstytucyjne, przy czym TK jednocześnie zaznaczył, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. mają bardzo zbliżone brzmienie do tych z lat 1998-2006 co powoduje, że są obarczone zbliżonymi błędami legislacyjnymi. Naturalną konsekwencją takiego założenia było uznanie wyrokiem z dnia 29 lipca 2014 r. przepisów obowiązujących od 2007 r. za niekonstytucyjne – jednakże utrata mocy ich obowiązywania została odroczona o 18 miesięcy od dnia wydania wyroku.

Odroczenie terminu utraty mocy obowiązywania przepisów wynikało z konieczności pozostawienia ustawodawcy odpowiedniej ilości czasu na dostosowanie przepisów ustawy o PIT do konstytucyjnych wymogów. Ustawodawca próbował rozstrzygnąć problematyczną kwestię znacznie szybciej. Już w połowie roku (przed wydaniem drugiego wyroku) powstał projekt zmian, który pierwotnie miał wejść w życie od 1 stycznia 2015 r. Niestety, początek tego roku okazał się założeniem zbyt optymistycznym.

Proces legislacyjny uległ przedłużeniu, czego efektem było przyjęcie przez Radę Ministrów dnia 16 grudnia 2014 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa, który ma przeorganizować strukturę podatku od źródeł nieujawnionych oraz doprecyzować przepisy w taki sposób, aby stały się jasne i jednoznaczne dla podatnika. Planowane zmiany przewidują między innymi wprowadzenie definicji:

 • przychodu ze źródeł nieujawnionych – jako przychód niewskazany przez podatnika i nieustalony przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej,
 • przychodu ze znanego źródła pochodzenia (ale nieznajdujący pokrycia w źródłach ujawnionych)  – jako przychód o wysokości niewykazanej prawidłowo co do którego niemożliwe jest określenie bądź ustalenie zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej.

Ponadto wprowadzona zostanie nowa stawka sanacyjna podatku od nieujawnionych źródeł przychodów. Dotychczas podatnicy narażeni byli na stawkę 75% od nieujawnionych, bądź nieznajdujących pokrycia w ujawnionych, źródłach przychodów. Nowelizacja wprowadza dodatkową stawkę 55% dla podatników, którzy ujawnią osiągnięty przychód w postępowaniu podatkowym przed jego ustaleniem przez organ.

Modyfikacji ulegną także przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie dotyczącym przedawnienia prawa do ustalenia podatku od nieujawnionych źródeł. Zgodnie z projektem z dnia 22 grudnia 2014 r. pięcioletni termin przedawnienia pozostanie, natomiast zmieni się data od której będzie liczony. Dotychczasowe uregulowanie zakładało, że: „Zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja.”

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu zmiany ustawy konieczne było ustalenie jednoznacznego momentu, od którego liczony będzie termin przedawnienia prawa do ustalenia sanacyjnej stawki podatku. W efekcie termin ten powiązano z momentem powstania obowiązku, przyjmując, że wynosi 5 lat licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.  (Zgodnie z założeniami projektu, obowiązek podatkowy w powyższym zakresie powstaje  na ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatków nad przychodami opodatkowanymi lub przychodami nieopodatkowanymi.)

Wprowadzenie przedstawionych zmian jest krokiem w dobrym kierunku – niestety, jednolite uregulowanie problematycznej kwestii zostało odwleczone w czasie. Zgodnie z najnowszym projektem proponowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. za wyjątkiem regulacji przejściowych dotyczących sposobu określania terminu przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z jego brzmieniem prawo do wydania decyzji ustalającej to zobowiązanie będzie ograniczone terminem 5 lat liczonym od końca roku, w którym poniesiono wydatki lub zgromadzono mienie, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.